Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ như đăng kí

31/01/2018 541 lượt xem    

Công văn số: 2631/TCT-KK

hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công ty cổ phần năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh
(Bản Chằn Nằn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 44/CV/TGĐ/2017 ngày 22/3/2017 của Công ty cổ phần năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Công ty) v/v hoàn thuế giá trị gia tăng – Dự án thủy điện Chi Khê;

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: …

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.”

– Căn cứ Khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“6. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.”

– Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  1. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh…”

– Căn cứ Khoản 29 Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

“Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã dược đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

– Căn cứ khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

“Điều 111. Vốn công ty cổ phần

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều112 của Luật này.”

– Căn cứ Điều 112 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

“1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

– Căn cứ Điều 112 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhậnlợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 44/CV/TGĐ/2017 ngày 22/3/2017 của Công ty cổ phần năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh (Bản Chằn Nằn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về hoàn thuế GTGT – Dự án thủy điện Chi Khê; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện Chi Khê, Tổng cục Thuế đã có công văn số 814/TCT-KK ngày 10/3/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Căn cứ nội dung và hồ sơ kèm theo công văn số 44/CV/TGĐ/2017 ngày 22/3/2017 của Công ty, trường hợp Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện Chi Khê và thực hiện huy động đủ vốn đầu tư dự án nhà máy thủy điện Chi Khê nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế Công ty không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO