Hoàn thuế GTGT và việc xuất hóa đơn của các nhà thầu cho Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội

25/01/2018 656 lượt xem    

Hoàn thuế GTGT và việc xuất hóa đơn của các nhà thầu cho Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội  cần tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc hoàn thuế GTGT và việc xuất hóa đơn của các nhà thầu cho Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội theo hướng dẫn tại Công văn số 1218/TCT-CS ngày 31 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau: 

– Căn cứ Biên bản ghi nhớ các điều khoản, thỏa thuận ký ngày 20/6/1988 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại diện tổ chức Chương trình phát triển Liên hợp quốc về phát triển (UNDP);

– Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1112/VPCP-QHQT ngày 10/3/2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ:

“Đồng ý miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho toàn bộ công trình (trang thiết bị, vật tư để xây dựng và giảng dạy của khu trường mới) và miễn thuế nhập khẩu cho trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện (kể cả phương tiện vận tải) phục vụ cho công việc giảng dạy của Trường Quốc tế Liên hợp quốc – Hà Nội.”

Ngày 3/12/2004, Bộ Tài chính đã có công văn số 14218TC/TCT hướng dẫn về thủ tục miễn thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, mua vật tư, trang thiết bị ở trong nước để phục vụ cho việc xây dựng và giảng dạy tại khu trường mới của Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội:

“1. Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà nội được hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn GTGT thanh toán tiền công xây dựng công trình; mua vật tư, trang thiết bị để xây dựng và phục vụ cho việc giảng dạy của khu trường mới nếu hóa đơn GTGT có ghi rõ thuế GTGT mà trường phải thanh toán.

  1. Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội phải lập danh mục công trình xây dựng, số lượng vật tư, trang thiết bị để xây dựng và phục vụ cho việc giảng dạy của khu trường mới gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo dõi, đối chiếu khi hoàn thuế GTGT.

Việc hoàn thuế cho khu trường mới thuộc Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội được thực hiện hàng năm (hoặc từng quý nếu có số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn từ 200 triệu đồng trở lên.)Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội phải làm đầy đủ hồ sơ theo trường hợp hoàn thuế tại điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để xem xét, hoàn thuế.

  1. Các cơ sở kinh doanh hoạt động xây dựng; cung cấp vật tư, trang thiết bị để xây dựng và phục vụ cho việc giảng dạy của khu trường mới thuộc Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội phải lập và xuất hóa đơn theo đúng quy định.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 89/CV-UNIS ngày 17/2/2017 của Trường Quốc Tế Liên hợp quốc, văn bản số 470/VPCP-KTTH ngày 18/1/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế GTGT và việc xuất hóa đơn của các nhà thầu cho Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội. Về nội dung này, sau khi báo cáo và được Bộ Tài chính chấp thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp các giai đoạn xây dựng của Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội tại Khu trường mới thực hiện theo quy hoạch kiến trúc tổng thể đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì việc hoàn thuế GTGT đối với Khu trường mới của Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội và việc xuất hóa đơn của các nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 14218TC/TCT ngày 3/12/2004 của Bộ Tài chính.

Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế: Đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội và Trường Quốc Tế Liên Hợp Quốc căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế từng thời kỳ để thực hiện thủ tục hoàn thuế như đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO