Hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón

09/02/2018 543 lượt xem    

Trước đề xuất của Bộ Tài chính sửa đổi thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số mặt hàng như phân bón, máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón theo Công văn S: 3913/TCT-KK ngày 29 tháng 08 năm 2016 v/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Căn cứ Điểm b, Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đi, b sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:

“14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước

=> Không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Đơn khiếu nại ngày 31/7/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang về việc Khiếu nại hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH TM Tân Thành tại An Giang có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phục vụ cho sản xuất phân bón thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế chuyển Đơn khiếu nại ngày 31/7/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang để Cục Thuế tỉnh An Giang xem xét, xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp theo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO