Hoàn thuế GTGT Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò

31/01/2018 781 lượt xem    

Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò muốn hoàn thuế GTGT thì cần phải tuân thủ các quy định gì về thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc xin chỉ đạo Hoàn thuế GTGT Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò theo hướng dẫn tại Công văn số 2503/TCT-KK ngày 08 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Điểm 3.a, Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh thành phố, đang trong giai đoạnđầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh…”

– Tại số thứ tự số 246, Phụ lục 4 (Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) ban hành kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 761/TB-CT ngày 29/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc xin chỉ đạo hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nghệ An kiểm tra nếu Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng đủ điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Cục Thuế tỉnh Nghệ An căn cứ tình hình quản lý thực tế để xem xét việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp theo đúng quy định và thẩm quyền.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO