Hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

14/01/2019 676 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 2940/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6602/CT.TTHT ngày 24/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 16/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì:

– Được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý

– Trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan…”

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của CP quy định:

“5. Điểm đ Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“đ) Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất GTGT tăng 0% gồm:

– Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.”

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi bổ sung tại NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của CP quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; …

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp:

– Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu,

– Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan

theo quy định của Luật hải quancác văn bản hướng dẫn.”

Tại Khoản 2 Điều 1 TTsố 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC) hướng dẫn các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% như sau:

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài

– Dịch vụ tài chính phái sinh

– Dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

– Cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan)

– Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này

– Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu

– Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”

Tại Khoản 3 Điều 1 TT 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC)

Hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;…

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp:

– Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

– Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu

tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của:

– Luật Hải quan,

– NĐ số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của CP

Quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp

trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa

qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Trường hợp Công ty TNHH Hóa Chất và Môi trường Aureole Mitani CN Hải Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản nhập khẩu mặt hàng hóa chất Sodium persulfate (Na2S2O8) dạng bột, sau đó, chất này được kết hợp với nước theo tỷ lệ nhất định để pha loãng tạo thành dung dịch Na2S2O8 30% sau đó xuất khẩu thì chưa đủ cơ sở để xác định đây là hoạt động chế biến sau đó xuất khẩu.

Để xác định đây có phải là một công đoạn chế biến để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hay không thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành để xác định.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rượu sau đó xuất khẩu thì rượu xuất khẩu không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO