Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

22/01/2019 752 lượt xem    

Công văn số 152/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1020/CT-KK&KTT ngày 23/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về chính sách thuế

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc hoàn thuế GTGT như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi; bổ sung Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng); quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

Có HH, dịch vụ XK có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý

– Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

– Cơ sở KD trong tháng/quý vừa có HH, dịch vụ XK, vừa có HH, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở KD phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

– Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của HH; dịch vụ XK được xác định theo tỷ lệ giữa DT của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu trên tổng DT hàng hóa; dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của HH, dịch vụ XK (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên). Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của HH, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở KD được hoàn thuế cho HH, dịch vụ XK.

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá DT của HH, dịch vụ XK nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:

– Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu

– Đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài

– Đối với HH XK để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là DN có HH, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài

– Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, từ 01/7/2016, việc hoàn thuế GTGT đối với HH, dịch vụ XK thực hiện theo quy định tại:

+ Luật số 106/2016/QH13

+ NĐ số 100/2016/NĐ-CP và

+ TT số 130/2016/TT-BTC.

Trường hợp cơ sở KD có hồ sơ hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn thuế GTGT đối với HH, dịch vụ XK, kỳ hoàn thuế chịu:

– Sự điều chỉnh của Thông tư 26/2015/TT-BTC

– Sự điều chỉnh của Thông tư 130/2016/TT-BTC

Cục Thuế đã hoàn thuế cho cơ sở KD theo hướng dẫn tại TT 26/2015/TT-BTC thì Cục Thuế đề nghị cơ sở KD tính lại số thuế được hoàn theo hướng dẫn tại TT số 130/2016/TT-BTC và nộp lại số thuế GTGT chênh lệch nếu có.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO