Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

22/01/2018 556 lượt xem    

Dự án đầu tư vào Việt Nam được hưởng ưu đãi về thuế như miễn giảm thuế, hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên điều kiện hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế còn gây nhiều khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo Công văn số 603/TCT-KK ngày 24/2/2017 hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

Khoản 7b Điều 5 hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: 

“Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóađơn.

– Khoản 3 Điều 18 hướng dẫn trường hợp được hoàn thuế đối với dự án đầu tư:

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

=> Thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư đ bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiệnSố thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã s thuế

=> Thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đu tư đ thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tt các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp s thuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án đ bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

– Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn khai thuế GTGT

+“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính

=> Thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

+…Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

=> Thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu s thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. …

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đu tư phải tổng hợp s thuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, s thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án đ bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

Công văn số 35/2016/CV-KT ngày 26/12/2016 của Công ty cổ phần bột giặt Lix về việc hoàn thuế GTGT đối vi dự án đầu tư. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần bột giặt Lix có trụ sở chính tại Hồ Chí Minh và có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Bình Dương và dự án đầu tư tại Bắc Ninh thì:

– Trường hợp Công ty cổ phần bột giặt Lix thực hiện mua sắm tài sản đầu tư cho chi nhánh tại Bình Dương sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản cùng các hóa đơn, chứng t và không phải xuất hóa đơn. Chi nhánh thực hiện kê khai số thuế GTGT nhận bàn giao của Công ty tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Chi nhánh.

– Đối với dự án xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh, trong giai đoạn dự án đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động, thì Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư trên mẫu 02/GTGT và thực hiện bù trừ với s thuế phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu sau khi bù trừ s thuế chưa được khấu trừ hết đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư thì công ty được xem xét hoàn thuế. Kể từ khi dự án đi vào hoạt động, công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế được hoàn và chưa được hoàn của dự án bàn giao cho Chi nhánh để Chi nhánh thực hiện kê khai tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO