Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể

26/01/2018 576 lượt xem    

Các doanh nghiệp khi giải thể có được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào không và hoàn thuế trong trường hợp nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể theo Công văn Số: 1121/TCT-CS ngày 27 tng 03 năm 2017 v/v Vướng mắc Thông tư 130/2016/TT-BTC.

heo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế thì:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.””.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hưng dẫn về việc hoàn thuế GTGT thì:

“3. Sửa đi, bổ sung Điều 18 như sau:

5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trong thời gian chưa hoàn thành toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và được hoàn thuế giá trị gia tăng theo qui định của pháp luật.

Đối với những trường hợp công ty khi hoạt động có những chi phí phát sinh thì được đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp đó nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì  được hoàn thuế giá trị gia tăng  khi giải thể.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng nếu từ ngày bắt đầu thành lập công ty đến khi giải thể, công ty không phát sinh khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh  với số thuế giá trị gia tăng đầu vào thì số thuế giá trị gia tăng các chi phí của  công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Công văn số 11244/CT-TTHT ngày 18/11/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hi về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể theo Thông tư số130/2016/TT-BTC. 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Shimizu Corporation Nhật Bản – Văn phòng điều hành công trình tại TP. H Chí Minh khi thực hiện giải thể doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện khấu trừ mà chưa được khấu trừ hết thì thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế GTGT. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan có thẩm quyn xử lý về giải th doanh nghiệp đ thực hiện giải quyết cho đơn vị phù hợp với quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO