Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng ngoại tỉnh

06/02/2018 809 lượt xem    

Công văn số: 3449/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 30129/CT-KT1 ngày 12/5/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Xây dựng ChoongJeon Việt Nam.

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm d Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Căn cứ theo quy định tại Khoản 1a, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ hướng dẫn, quy định nêu trên và báo cáo của Cục thuế:

Trường hợp Công ty TNHH xây dựng ChoongJeon Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) có hoạt động xây dựng và lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà máy ngoại tỉnh (Hải Phòng, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh) thì hoạt động xây dựng của Công ty thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh theo quy định (không phải là nộp thừa), Công ty tổng hợp số tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đã nộp kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT để xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tại trụ sở chính;

Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh) lũy kế ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý tính từ tháng/quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết và đề nghị hoàn thuế của Công ty kỳ hoàn thuế từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2016 trước ngày hiệu lực của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật số 106/2016/QH136, Nghị định 100/2016/NĐ-CP) thì Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu đáp ứng được các điều kiện về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO