Hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH MTV vận tải Lưu Bình

10/02/2018 531 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH MTV vận tải Lưu Bình theo hướng dẫn tại Công văn số 4348/TCT-KK ngày 20 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Mục lục bài viết

    Về kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Căn cứ hướng dẫn tại các Điểm c.4 và c.5 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“c.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng s thuế GTGT còn được khu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại….

c.5) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung:

– Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm s thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại….

– Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.”

  1. Về kê khai đề nghị hoàn thuế GTGT:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: 

                “c.8) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đ nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm s thuế đã đ nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng s thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. …”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ: 

                “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn sthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. …”.

                Trả lời công văn số 2644/CT-THNVDT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH MTV vận tải Lưu Bình (MST 6000984308), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế quý II năm 2016 với số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang tại chỉ tiêu [22] khác số thuế GTGT còn được khấu trừ tại chỉ tiêu [43] của tờ khai thuế GTGT chính thức kỳ tính thuế quý I năm 2016; khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT kỳ tính thuế quý II năm 2016 nêu trên dẫn đến tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ các kỳ trước tại chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] so với tờ khai chính thức là không phù hợp với các hướng dẫn nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế quý II năm 2016 theo hướng dẫn tại cácĐiểm c.4 và c.5 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên làm căn cứ xác định đúng số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.

                Trường hợp Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, đã kê khai đề nghị hoàn thuế tại chỉ tiêu [42] tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế quý II năm 2016 (hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế không điều chỉnh chỉ tiêu này), nếu đảm bảo điều kiện có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế liên tục tính từ kỳ tháng 9/2012 đến kỳ tính thuế quý II/2016 (tháng 3/2016) và có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì Công ty được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO