Hoàn thuế GTGT của hàng hóa mua vào sản xuất phân bón

20/01/2018 557 lượt xem    

Theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành thì “phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, nhiều DN trong lĩnh vực này gặp khó khăn do không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào mà phải tính vào chi phí. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT của hàng hóa mua vào sản xuất phân bón theo Công văn số 2482/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 07/06/2017 v/v hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 10 và Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 9.b Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Công văn số 07/CV-SOGICO ngày 19/5/2017 của Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai về việc hoàn thuế GTGTCăn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Sông Gianh tại Gia Lai có đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ hoàn từ quý 4/2014 đến quý 2/2016 theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất mặt hàng phân bón (số thuế đề nghị hoàn phát sinh trong quý 4/2014 – thời điểm mặt hàng phân bón chịu thuế suất 5%). Kể từ ngày 01/01/2015 (thời điểm Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực) mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định phục vụ cho sản xuất phân bón phát sinh trước thời điểm ngày 01/01/2015 chưa đáp ứng các điều kiện khu trừ, hoàn thuế và số thuế phát sinh từ ngày 01/01/2015 trở đi Chi nhánh không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khxác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn Chi nhánh thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO