Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng

20/01/2018 938 lượt xem    

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng theo Công văn số 2503/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 08/06/2017 v/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng.

Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giam ô nhiễm môi trường

Tại Điểm 3.a, Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định:

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản c định) cùng tỉnh thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư tối đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh…”

– Tại số thứ tự số 246, Phụ lục 4 (Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) ban hành kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Công văn số 761/TB-CT ngày 29/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc xin chỉ đạo hoàn thuế GTGT. Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nghệ An kiểm tra nếu Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy nước thị xã Cửa Lò đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng đủ điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Cục Thuế tỉnh Nghệ An căn cứ tình hình quản lý thực tế để xem xét việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp theo đúng quy định và thẩm quyền.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO