Hoàn thuế GTGT của DNTN gốm sứ Đại Hồng Phát

07/02/2018 671 lượt xem    

Công văn số: 3588/TCT-KK
Vv hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn 7127/CT-THNVDT đề ngày 26/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của DNTN gốm sứ Đại Hồng Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật

– Căn cứ khoản Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Căn cứ điểm 2 công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp DNTN gốm sứ Đại Hồng Phát đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 04/2014 đến tháng 7/2016 đối với trường hợp xuất khẩu, trong đó doanh nghiệp đề nghị hoàn số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ đến tháng 6/2016 (thuế GTGT còn được khấu trừ trong tháng 7/2016 doanh nghiệp không đưa vào số thuế đề nghị hoàn) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế để xác định số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ/hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

– Kể từ kỳ kê khai tháng 7/2016, đề nghị doanh nghiệp xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm để kê khai số thuế GTGT phát sinh còn được khấu trừ/phải nộp theo quy định tại Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 130/2013/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết/.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO