Hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục

07/02/2018 510 lượt xem    

Công văn số: 3624/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 5220/CT-KT4 đ ngày 05/6/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Hiếu Đức. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 18, khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

2. Căn cứ Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hưng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtsa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và LuậtQuản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

3. Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

4. Căn cứ Điều 13 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT;

5. Căn cứ điểm 7 (b) công văn số 4943/TTC-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; công văn số 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 của Tổng cục Thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:
– Trường hợp Công ty cổ phần Hiếu Đức kinh doanh lĩnh vực bất động sản: kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà, đầu tư và xây dựng công trình dân dụng có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ kỳ tính thuế quý 2/2015 đến kỳ tính thuế quý 2/2016;

 + Tờ khai thuế GTGT chính thức quý 2/2016 doanh nghiệp không đề nghị hoàn thuế GTGT (chỉ tiêu 42 bằng 0);

 + Tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 2/2016 doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế GTGT tại chỉ tiêu 42, số thuế đề nghị hoàn là 26.500.681.210 đồng, chỉ tiêu 43 “thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” bằng 0;

 + Tờ khai thuế GTGT chính thức quý 3/2016 doanh nghiệp tiếp tục đưa số thuế GTGT đã đề nghị hoàn (26.500.681.210 đồng) vào chỉ tiêu 22 “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang”;

 + Tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 3/2016 doanh nghiệp lại tiếp tục đề nghị hoàn thuế GTGT, số tiền đề nghị hoàn là 26.500.681.210 đồng (bng s tiền đã đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 tờ khai GTGT bổ sung quý 2/2016);

Như vậy Công ty cổ phần Hiếu Đức đã đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ quý 2/2016 chuyn sang đ xác định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế quý 3/2016 thì không được hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT không được hoàn Công ty được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của kỳ tiếp theo.

– Đề nghị Cc Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO