Hoàn thuế GTGT

23/01/2018 1112 lượt xem    

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định khấu trừ, hoàn thuế:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khấu trừ, hoàn thuế:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1913/VPCP-ĐMDN ngày 02/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại XNK Việt Hàn nêu tại văn bản số 15-2017/CV-VH ngày 27/2/2017 đề nghị xem xét tháo gỡ hoàn thuế giá trị gia tăng; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo tài chính:

Hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH thương mại XNK Việt Hàn gửi Cơ quan thuế qua hệ thống ứng dụng Ngành thuế (iHTKK) thì số tiền chiết khấu thương mại là bằng 0 đồng. Công ty thực hiện mua thương mại nội địa mặt hàng điện tử, điện lạnh không thực hiện nhập khẩu hàng hóa có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho đến tháng 6/2016 là 102,4 tỷ đồng. Tại kỳ kê khai tháng 6/2016 và tháng 7/2016, Công ty không đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến tháng 8/2016, Công ty đề nghị hoàn trên tờ khai thuế giá trị gia tăng và lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước số tiền 78 tỷ đồng với lý do hoàn số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết luỹ kế 12 tháng của số thuế giá trị gia tăng còn khấu trừ tại thời điểm trước 1/7/2016 (là thời điểm Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8/2016, Công ty có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa bán ra là 38 tỷ đồng. Số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết tại thời điểm 30/6/2016 của Công ty đến nay đã được khấu trừ hết với thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng tồn kho khi Công ty bán hàng (Công ty TNHH thương mại XNK Việt Hàn không có hoạt động xuất khẩu hàng hóa).

Từ ngày 01/07/2016, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, không được hoàn thuế đối với trường hợp lũy kế âm liên tục 12 tháng hoặc 4 quý. Hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH thương mại XNK Việt Hàn gửi Cơ quan thuế qua hệ thống ứng dụng Ngành thuế (iHTKK) thì số tiền chiết khấu thương mại là bằng 0 đồng. Công ty thực hiện mua thương mại nội địa mặt hàng điện tử, điện lạnh không thực hiện nhập khẩu hàng hóa có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho đến tháng 6/2016 là 102,4 tỷ đồng.

Tại kỳ kê khai tháng 6/2016 và tháng 7/2016, Công ty không đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đến tháng 8/2016, Công ty đề nghị hoàn trên tờ khai thuế giá trị gia tăng và lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước số tiền 78 tỷ đồng với lý do hoàn số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết luỹ kế 12 tháng của số thuế giá trị gia tăng còn khấu trừ tại thời điểm trước 1/7/2016 (là thời điểm Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8/2016, Công ty có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa bán ra là 38 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng mua hàng hóa với thuế giá trị gia tăng đầu vào là 33,6 tỷ đồng. Từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017, Công ty có số thuế giá trị gia tăng phát sinh của hàng hóa bán ra là 125,7 tỷ đồng; đồng thời Công ty cũng mua vào với số thuế giá trị gia tăng đầu vào là 124 tỷ đồng.”

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO