Hoàn thuế GTGT đối với nhà máy chế biến lương thực

17/01/2018 781 lượt xem    

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính . Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Cụ thể, tại Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản; chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Công văn 3473/TCT-KK của Tổng cục Thuế trả lời Công văn số 1007/CV-NMPĐ đề ngày 11/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông. Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) (gửi kèm theo Công văn số 7539/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ v/v kiến nghị của Công ty TNHH MTV Taydoshin). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị tại công văn số 1007/CV-NMPĐ đề ngày 11/7/2017 của Chi nhánh Công ty Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông v/v hoàn thuế GTGT. Trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số 244/TCT-KK ngày 19/01/2017 đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ hồ sơ khai thuế; hoàn thuế của người nộp thuế; kết quả kiểm tra trước hoàn thuế để xem xét giải quyết hoàn thuế đối với số thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin nhà máy CBLT Phương Đông thuộc kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2016 nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, trường hợp hoàn thuế, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tiếp theo, ngày 31/7/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3404/TCT-KK ngày 31/7/2017 gửi Cục Thuế tỉnh An Giang. Đề nghị xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông theo quy định và gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế giám sát theo hướng dẫn của Công văn số13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính v/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016, công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO