Hoàn thuế giá trị gia tăng

20/01/2018 704 lượt xem    

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về hoàn thuế giá trị gia tăng theo Công văn số 2422/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 06/06/2017 v/v hoàn thuế GTGT.

– Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Căn cứ quy định tại Khoản 23 Điều 1 Luật số 31 /2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội:

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Công văn số 660/CT-KTr1 ngày 10/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam. Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế:

Đối với trường hợp kỳ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế thuộc thời điểm Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực và số thuế GTGT đề nghị hoàn của người nộp thuế qua kiểm tra Cục Thuế xác định toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của kỳ đề nghị hoàn là các chi phí phát sinh trước ngày 01/7/2016, ngày 03/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 1736/TCT-CStrả lời Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai nghiên cứu công văn s1736/TCT-CS thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO