Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động dịch vụ vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

16/01/2019 1363 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 2509/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 2408/CT-KTr2 ngày 8/3/2018 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động dịch vụ vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định tại Khoản 6.3 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của:

– Luật thuế giá trị gia tăng,

– Luật thuế tiêu thụ đặc biệt,

– Luật quản lý thuế,

về các trường hợp hoàn thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP Hải Phòng, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP Hải Phòng tại công văn số 2408/CT-KT2 nêu trên.

Ngoài ra, về nội dung thuế GTGT đối với vận tải quốc tế,

ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính đã trả lời:

– Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 18998/BTC-CST)

Tổng cục Thuế trả lời

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng

– Công ty cổ phần Hàng hải Niềm tin vàng

(công văn số 970/TCT-CS ngày 20/3/2017)

về chính sách thuế GTGT đối với vận tải biển quốc tế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để của Cục Thuế TP. Hải Phòng được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO