Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

27/03/2018 431 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam

Căn cứ vào công văn 1588/TCT-CS ngày 24/04/2015

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 747/TCT-KK ngày 04/3/2015 về việc hoàn thuế GTGT trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh như sau:

Dự án Times Square của Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam (Công ty) nêu tại Công văn số 9527/CT-KTT ngày 07/11/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và các công trình phục vụ có liên quan để cho thuê và bán các căn hộ cho các đối tượng được phép…, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, cơ sở kinh doanh kê khai thuế tại tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; nếu đủ thủ tục thì Công ty được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 2717/CT-KK ngày 07/4/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 2717/CT-KK nêu trên, Cục Thuế có nêu Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam có ý kiến về Công văn số 5713/TCT-KK ngày 19/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng, trường hợp này của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng là dự án đầu tư nhà máy sản xuất, không phải là trường hợp dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, để cho thuê và bán các căn hộ.

Căn cứ các nội dung nêu trên và Công văn số 5713/TCT-KK ngày 19/12/2014 của Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu và hướng dẫn Công ty kê khai điều chỉnh theo đúng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO