Hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh

17/01/2018 749 lượt xem    

Công văn số 3068/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tại khoản d Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010. Chính phủ quy định loại hình thức và nội dung hóa đơn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn

“Cơ quan thuể bán hoá đom cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Sổ lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyên năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hêt hoá đơn mua ỉân đâu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, sổ ỉượng hỏa đơn đã sử dụng đế quyết định so lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.

Đổi với các lần mua hoá đơn sau, sau khỉ kiểm tra tình hình sử dụng hoả đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuê giải quyết bán hoá đơn cho to chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Sô lượng hoá đơn bản cho tồ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá sổ lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

“d) Các loại hóa đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác; nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.”

Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định bán, cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in như sau:

“2. Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương.

Công văn số 1071/CT-HC-AC ngày 12/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hộ; cá nhân kinh doanh. Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức; không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương

Căn cứ quy định trên, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO