Hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại

08/03/2018 485 lượt xem    

Trong trường hợp các doanh nghiệp bị thiệt hại thì có được hỗ trợ không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại căn cứ vào công văn 257/BTC-TCT ngày 08/01/2015

1. Thực hiện giải pháp hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê hạ tầng cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Tại điểm c mục 2 Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có nêu:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại. Trường hợp, doanh nghiệp bị thiệt hại thuê hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty kinh doanh hạ tầng; số tiền này được khấu trừ tương ứng vào tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp thiệt hại.

Nếu ngân sách địa phương đủ khả năng, đối với trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại đang thuê lại đất, thuê hạ tầng của công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc không phải nộp thì trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương phù hợp (về mức độ, thời gian) đối với từng trường hợp để chi trả cho công ty kinh doanh hạ tầng tương ứng với số tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại được miễn, giảm; đồng thời, công ty kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm khấu trừ số tiền này vào số tiền thuê lại đất, thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại tương ứng.

Nếu doanh nghiệp bị thiệt hại đã trả tiền thuê đất, tiền thuê hạ tầng (cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê) cho công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất hoặc không phải nộp thì Ủy ban nhân dân tỉnh có thể cân nhắc xác định khoản này trực tiếp cho doanh nghiệp bị thiệt hại.

2. Hỗ trợ chi phí tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc

Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành trong thời gian vừa qua là những biện pháp mang tính tình thế, ngắn hạn nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại nặng sớm khôi phục lại sản xuất. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 1202/VPCP-QHQT ngày 7/7/2014 của Văn phòng Chính phủ, việc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại bằng biện pháp ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thiệt hại nặng, đến ngày 1/7/2014 chưa khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tại điểm c khoản 3 mục I văn bản số 12491/BTC-CST ngày 06/09/2014 của Bộ Tài chính về việc tổng hợp các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị thiệt hại đã hướng dẫn việc hỗ trợ tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc. Số tiền trên chứng từ ghi thu, ghi chi của Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ 70% chi phí doanh nghiệp trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc được coi là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị thiệt hại đã nộp ngân sách nhà nước và là căn cứ để cơ quan thuế xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp NSNN của doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO