Quy định về hồ sơ hoàn thuế GTGT

02/03/2018 715 lượt xem    

Công văn Số: 1532/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 109/CT-KTT ngày 11/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc:

Vướng mắc khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Điểm a và c Khoản 9 Điều 7, Khoản 1 Điều 9 và Điều 11 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT;

NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Điểm a Khoản 2 Điều 16 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành:

+ NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 

+ NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

của CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Điểm b Khoản 4 Điều 11 TT số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo báo cáo của Cục Thuế:

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina (mã số thuế 0700708912) trong thời gian là doanh nghiệp chế xuất ký:

Hợp đồng thuê Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea (mã số thuế 0106064268) xây dựng nhà xưởng với giá trị bao gồm:

+ Nguyên vật liệu

+ 10% thuế GTGT.

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina đã thanh toán một phần giá trị hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea:

+ Trước khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

+ Không có hồ sơ quyết toán giá trị công trình khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea lập hóa đơn giao cho Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina:

Sau khi Công ty này đã chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

(trong đó có số tiền đã nhận thanh toán khi Công ty này là doanh nghiệp chế xuất)

Căn cứ các nội dung trên, thì Hợp đồng ký giữa:

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea trong thời gian Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina:

+ Là doanh nghiệp chế xuất thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 0%

+ Kể từ khi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tuy nhiên, do :

+ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea không lập hóa đơn khi nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina trong thời gian:

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina là doanh nghiệp chế xuất

+ 2 Công ty không có hồ sơ quyết toán giá trị công trình khi Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra việc:

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea không lập hóa đơn khi nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina trong thời gian:

Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina là doanh nghiệp chế xuất, để xử lý về hành vi không:

+ Lập hóa đơn theo quy định.

+ Xử lý về thuế theo quy định.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết .

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO