Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với thu nhập của chuyên gia nước ngoài

01/02/2018 668 lượt xem    

Trong thương mại quốc tế, việc cùng tồn tại nhiều hệ thống thuế khác nhau giữa các nước/vùng lãnh thổ dẫn tới việc một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nơi khác nhau.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam – Nhật Bản với thu nhập của chuyên gia nước ngoài theo Công văn Số: 1218/TCT-HTQT ngày 23 tháng 03 năm 2016 v/v áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam.

– Điều 5, Hiệp định (Cơ sở thường trú) quy định:

“1. Theo nội dung của Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.

4. Một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước ký kết kia nếu xí nghiệp đó thực hiện tại Nước ký kết kia việc cung cấp các dịch vụ bao gồm cả các dịch vụ tư vấn thông qua những người làm công hay những đối tượng khác với Điều kiện các hoạt động đó kéo dài (trong cùng một dự án hay hai hay nhiều dự án có liên quan) trong một Khoảng thời gian hay nhiều Khoảng thời gian hơn 6 tháng trong giai đoạn 12 tháng liên tục.”

– Điều 15, Hiệp định (Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc) quy định:

“1. Thể theo quy định tại Điều 16, 18 và 19 các Khoản tiền lương, tiền công, và các Khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc làm công được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

2. Mặc dù có những quy định tại Khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:

(a) người nhận tiền công có mặt ở Nước kia trong một Khoảng thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan, và

(b) chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

(c) số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại Nước kia.”

Công văn số 03/2015 GPV/PKT ngày 28/12/2015 của công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam (sau đây gọi là GPV) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam – Nhật Bản (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập của các chuyên gia nước ngoài do công ty Aichi Tokei Nhật Bản (sau đây gọi là ATD) cử sang GPV làm việc

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ATD tiến hành cung cấp dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV theo “Hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến sản xuất và sửa chữa đồng hồ đo chất lỏng” thông qua việc hàng năm cử các chuyên gia Nhật Bản đến đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở sản xuất của GPV đã hình thành cơ sở thường trú của ATD tại Việt Nam. Trong trường hợp này, thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam thực hiện đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV đã không thỏa mãn Điều kiện (c), Khoản 2, Điều 15 Hiệp định. Thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của nội luật Việt Nam.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO