Hạch toán và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

07/03/2018 2754 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề hạch toán và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng căn cứ vào công văn 171/TCT-CS ngày 16/01/2015

Tại điểm 2.2 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008-TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau :

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn.

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 123/2012-TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời thể tìm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2279/CT-THNVDT đề nghị 10/11/2014 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông báo cáo bổ sung hồ sơ đối với đề nghị nêu tại công văn số 2053/CT-THNVDT ngày 30/9/2014 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông về việc hạch toán và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành thì thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên theo trình bày tại công văn số 2279/CT-THNVDT và công văn số 2053/CT-THNVDT nêu trên của Cục thuế tỉnh Đắk Nông thì đến tháng 3/2014 các đơn vị và quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán và đến ngày 29/8/2014 ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông mới có công văn số 3619/UBND-KTTC về việc hạch toán và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Do đó, trường hợp từ năm 2011 đến năm 2013 các Công ty lâm nghiệp được Quỹ bảo vệ.và phát triển rừng của tỉnh cho tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng đến năm 2014 các đơn vị và Quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán thì được phép hạch toán vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO