Góp vốn bằng khoản nợ phải thu khó đòi

09/03/2018 1080 lượt xem    

Khoản nợ phải thu khó đòi có được dùng để góp vốn không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc trên căn cứ vào công văn 274/TCT-CS ngày 23/01/2015

Tại Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1843/CT-TTHT ngày 18/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều lệ thành lập Công ty cổ phần cơ khí Sinco thì Công ty cổ phần chế tạo máy Sinco góp vốn bằng hiện vật có giá trị là giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ sách kế toán là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện quản lý và giá trị hàng tồn kho vật tư, công cụ lao động và sản phẩm dở dang (không thể hiện góp vốn bằng khoản nợ phải thu).

Căn cứ quy định và theo hồ sơ trình bày của Cục Thuế nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét cụ thể việc Công ty cổ phần cơ khí Sinco nhận góp vốn bằng khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần chế tạo máy Sinco có đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và chính sách thuế để xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO