Giảm thuế TNDN theo chủ trương kích cầu của Chính Phủ

26/01/2018 841 lượt xem    

Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp. về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng,. ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Giảm thuế TNDN theo chủ trương kích cầu của Chính Phủ theo Công văn số 478/TCT-CS ngày 15/2/2017 chính sách thuế.

Tổng cục Thuế đã có các công văn số 1985/TCT-CS ngày 8/6/2010, công văn số 3059/TCT-CS ngày 13/8/2010 và công văn số 5199/TCT-CS ngày 22/12/2010. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

– Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này”.

Tại Điểm 6, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính (áp dụng cho năm tài chính 2007 và 2008) quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng”.

 Công văn số 201027121/TMHP ngày 27/12/2010 và công văn số 21012011/TMHP ngày 21/01/2011 của Công ty TNHH thương mại Hòa Phát về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chủ trương kích cầu của Chính Phủ.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại Hòa Phát đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN của quý IV năm 2008:

– Đối với số thuế TNDN phát sinh phải nộp doanh nghiệp đã kê khai trên quyết toán thuế năm 2008 nhưng chưa kê khai số thuế được miễn giảm theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định nêu trên nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi.

– Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra cơ quan thuế phát hiện tăng số thuế TNDN phải nộp so với số đã kê khai phát sinh trong năm 2008 thì doanh nghiệp không được

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ban đầu được cấp ngày 1-7-2007 ghi vốn điều lệ là 11 tỷ đồng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ nhất ngày 30-6-2008 ghi vốn điều lệ là 10 tỷ đồng thì vẫn được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc diện được giảm thuế.

– Doanh nghiệp có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV-2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng lao động ngắn hạn dưới ba tháng. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 1-10-2008 trở đi thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên có doanh thu không quá 300 người. Có thể tính theo công thức sau:

Số lao động bình quân trong quý IV-2008 = Số lao động được trả lương, trả công tháng 10-2008 + Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý IV-2008.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO