Giải trình và kiến nghị về Kết luận thanh tra của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

01/02/2018 526 lượt xem    

Trên thực tế, việc khiếu nại đối với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính ít xảy ra so với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra chuyên ngành. Sở dĩ có tình trạng này là do nội dung kết luận trong hoạt động thanh tra hành chính thường liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có nội dung và phạm vi rộng, nhiều khi liên quan đến trách nhiệm của tập thể, nhiều cơ quan, tổ chức, trong chừng mực nào đó còn liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Giải trình và kiến nghị về Kết luận thanh tra của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk theo Công văn Số: 1590/TCT-CS ngày 15 tháng 04 năm 2016 v/v: chính sách thuế.

Luật Thanh tra 2010 quy định quyền của đối tượng thanh tra, theo đó, đối tượng thanh tra có quyền:“…Khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại”[1]. Trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra như sau

:“…Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

– Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội quy định trình tự khiếu nại như sau:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyn, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại ln đu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính…”

– Tại Điều 9 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

“Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính…”

Công văn số 72/CV-CT ngày 21/03/2016 của Công ty TNHH MTV XNK 2-9 về việc giải trình và kiến nghị về Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV XNK 2-9 cho rằng Quyết định số1921/QĐ-CT ngày 19/10/2015 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO