Giải quyết về khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt

16/03/2018 719 lượt xem    

Số: 2612/TCT-KK
V/v: khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộc KCHTĐS

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1761/CT-TTHT đề ngày 03/6/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng nêu vướng mắc về khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt của Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt QN – ĐN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo NĐ số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

– Khoản 5, 6, 7 Mục IV Thông tư số 167/2011/TT-BTC ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư

– Phụ lục số 03 Hệ thống mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC , đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản: 69/2009/TT-BTC , 136/2009/TT-BTC ,…, 97/2013/TT-BTC , 147/2013/TT-BTC , 192/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Báo cáo tổng hợp thu nội địa ban hành kèm theo công văn số 4360/TCT-KK ngày 06/10/2014 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt QN – ĐN có phát sinh khoản thu không do ngành thuế quản lý (Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt) nhưng ngành thuế phải tổng hợp vào báo cáo thu nội địa thì cơ quan thuế căn cứ vào chứng từ do KBNN gửi đến để hạch toán và tổng hợp lên báo cáo thu, không theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO