Giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế đối với DNNN

25/12/2018 490 lượt xem    

Công văn số 958/TCT-CS

V/v chính sách thuế đối với DNNN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời công văn số 3895/CT-KTT1 ngày 15/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Tại Điều 1 và 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

Điều 1. Người nộp thuế:

Tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm:

“a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế;

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam”.

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

…Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

…Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ”.

 

Căn cứ quy định trên thì số người lao động là người Hàn Quốc làm việc cho Dự án được Công ty Kaengnam Hàn Quốc trả lương thuộc diện phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập nhận được do Công ty Kaengnam Hàn Quốc chi trả cho thời gian làm việc tại Dự án, trong đó:

+ Đối với trường hợp cá nhân cư trú: trường hợp người lao động nhận được thu nhập không bao gồm thuế TNCN thì nhà thầu chính phải quy đổi thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC để xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp người lao động nhận được thu nhập đã bao gồm thuế TNCN thì nhà thầu chính thực hiện tính thuế TNCN cho những người lao động Hàn Quốc dựa vào thu nhập chịu thuế (trước thuế) phát sinh. Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của những người lao động này là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân với (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

+ Đối với trường hợp cá nhân không thỏa mãn điều kiện là cá nhân cư trú thì lao động người Hàn Quốc phải tự khai và nộp thuế TNCN tại Việt Nam với thuế suất 20% trên phần thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ Hợp đồng lao động giữa người lao động với Công ty Kaengnam Hàn Quốc để xác định thu nhập chịu thuế theo quy định trên để tính thuế TNCN và xác định lại chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

 

2/ Về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

– Tại điểm 2.4 Khoản 2 Điều 3 và điểm 1.6 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế tài nguyên quy định:

“Điều 3. Người nộp thuế

2. Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

2.4. Tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công, không có giấy phép tài nguyên, nhưng trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác tiêu thụ (như nhận thầu nạo vét kênh, mương, hồ, đầm có phát sinh sản lượng cát, đất, bùn bán ra; khai thác đá dùng chế biến làm vật liệu xây dựng thi công công trình) thì đều phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương khai thác tài nguyên”.

“Điều 9. Miễn, giảm thuế tài nguyên

1. Các trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm:

1.6. Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác đất và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều. Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất khai thác không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; kể cả trường hợp đất đào lên từ khuôn viên đất được giao, được thuê bắt buộc phải xúc bỏ đi; nếu đưa đi trao đổi, bán thu tiền thì tổ chức, cá nhân khai thác phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định”.

– Tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức cá nhân khai thác các loại khoáng sản quy định tại Điều 2 Nghị định này”.

“Điều 4. Mức thu phí

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

…Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 1.000-2000 đ/m3.”

3. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này”;

– Tại Khoản 1 Điều 2 và tiết b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“Điều 2. Khai và nộp phí

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên”.

“Điều 3. Khai thác khoáng sản tận thu:

2. Những trường hợp sau đây được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu:

b) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản (ví dụ thu được cát trong quá trình nạo vét lòng sông, thu được đá trong quá trình xây dựng các công trình thủy điện hoặc xây dựng các trường bắn).”

 

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp Công ty Keangnam Hàn Quốc thực hiện khai thác đất trên diện tích đất được giao để sử dụng san lấp cho công trình thì Công ty thuộc đối tượng được miễn thuế tài nguyên đối với diện tích đất khai thác;

Trường hợp Công ty không trực tiếp thực hiện mà giao cho tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công (nhà thầu phụ) thực hiện khai thác đất để sử dụng san lấp cho công trình thì các tổ chức, cá nhân này thuộc diện phải khai thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đất khai thác để san lấp.

Công ty Keangnam Hàn Quốc và các tổ chức, cá nhân nhận thầu (nhà thầu phụ) được miễn nộp thuế tài nguyên và phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đất khai thác để san lấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO