Chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu từ sau 01/01/2012 do cam kết WTO

08/01/2019 552 lượt xem    

Công văn số: 5222/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội.
(Địa chỉ: Lô 7A Khu Công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

TCT nhận được CV không số đề ngày 23/9/2014 của Công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội (Công ty) đề nghị trả lời vướng mắc về chuyn đổi ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2, Điều 2 NĐ số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP quy định:

“2. DN đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN

 • Do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu 
 • Mà bị chm dứt ưu đãi thuế TNDN k từ ngày 01/01/2012 do thực hiện cam kết WTO

được lựa chọn đ tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian ưu đãi còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế DN đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về t lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) theo:

 • Quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trong thời gian từ ngày DN được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN có hiệu lực thi hành
 • Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu nhập doanh nghiệp tại thời đim bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (hết ngày 31 tháng 12 năm 2011).

– Tại khoản 3, Điều 3 TT số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BTC quy định:

3. DN

 • Đang còn trong thời gian miễn thuế, giảm thuế
 • Và đã hết thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi

thì được lựa chọn chuyển đổi áp dụng ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế DN đáp ứng (ngoài điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) theo:

 • Quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật về thuế TNDN trong thời gian từ ngày DN được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định s 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
 • Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

Trường hợp DN

 • Đang còn trong thời gian miễn thuế, thời gian gim thuế hoặc đã hết thời gian miễn thuế, còn thời gian giảm thuế 
 • Và khi thực hiện chuyển đổi ưu đãi

nếu có số năm đã được miễn thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu vượt quá s năm được miễn theo phương án lựa chọn khi chuyển đổi do đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng t lệ xuất khẩu) thì cứ 01 năm đã được miễn thuế TNDN vượt quá sẽ trừ 02 năm giảm 50% thuế TNDN.

Trường hợp đến năm 2012 doanh nghiệp chưa được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu do chưa có thu nhập chịu thuế thì: Trường hợp DN không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đu, k từ năm đu tiên có doanh thu thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư có doanh thu. Việc chuyển đổi ưu đãi cho thời gian còn lại được thực hiện theo nguyên tc nêu trên.”

Theo trình bày tại CV không số đề ngày 23/9/2014 thì Công ty có năm tài chính

 • Bắt đầu từ ngày 01/07
 • Và kết thúc vào ngày 30/06 năm tiếp theo,

Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu.

Căn cứ theo các quy định nêu trên; trường hợp nếu Công ty:

 • Đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu
 • Thì ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu áp dụng đến hết ngày 31/12/2011;

Kể từ ngày 01/01/2012, Công ty thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo TT số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BTC.

Đ nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của Công ty để hướng dẫn Công ty xác định việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật về thuế./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO