Giải đáp về xin xác nhận biểu thuế FDA của Mỹ và xác nhận nghĩa vụ thuế 

13/03/2018 668 lượt xem    

Số: 2907/TCT-KK
V/v xác nhận nghĩa vụ thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 707/CV-KAO ngày 7/7/2015 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam.

Về xin xác nhận biểu thuế FDA của Mỹ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 3 Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính có quy định:

“Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

Tiết a Khoản 2 Điều 3 quy định:

“Cục Thuế ở các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế;…”

– Căn cứ Khoản 17 Điều 2 Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính; quy định về chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế quy định:

“17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thuế, trực tiếp quản lý người nộp thuế.

Công văn số 1623/CT-Ktra1 ngày 29/6/2015 và văn bản số 1664/CT-KK ngày 03/7/2015 của Cục Thuế Thái Nguyên xác nhận doanh thu năm 2013 và thuế thu nhập đã nộp của Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam là xác nhận của cơ quan thuế Việt Nam theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Thiết bị y tế Kao Việt Nam được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO