Giải đáp về thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015

12/03/2018 412 lượt xem    

Giải đáp về thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015

Công văn số 2759/TCT-DNL, ngày 08 tháng 07 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về thời điểm xác định doanh thu tài chính đối với số cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ để xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7819/BTC-TCT ngày 12/6/2015 hướng dẫn nội dung này. Đề nghị các Cục Thuế căn cứ công văn số 7819/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

2. Về khoản tăng vốn điều lệ được trừ khi xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước:

Tại điểm b, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014:

Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước năm 2013 và năm 2014 quy định tại Khoản này là phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013 được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”

Điểm a.3, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại tiết a.1 và tiết a.2 điểm này được trừ đi các khoản trích lập quỹ theo thứ tự sau:

 1.  Khoản trích quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%.
 2.  Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.
 3.  Khoản trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định.
 4.  Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”

Ngày 26/4/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1419/TCT-DNL về việc tổ chức thu cổ tức được chia, lợi nhuận còn lại theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC Theo đó, công văn hướng dẫn:

“Trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại trước ngày 31/12/2013 thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp còn lại, kể cả trường hợp có quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại thì cũng không được sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2013, năm 2014 để tăng vốn điều lệ.”

Ngày 26/3/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 3916/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015.

Theo đó, nội dung công văn đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng nộp, mức nộp và thủ tục nộp thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2014/TT-BTC công văn số 2544/BTC-TCTngày 28/2/2014 và công văn số 1419/TCT-DNL ngày 26/4/2014.

Đề nghị các Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP Thông tư số 187/2013/TT-BTC và các công văn hướng dẫn về thu lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước thì xử lý theo nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 15678/BTC-TCT ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo cụ thể từng trường hợp để Tổng cục Thuế có hướng dẫn kịp thời và hỗ trợ đôn đốc doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

 •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 •  Hotline: 0966.246.800
 •  Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO