Giá trị quyền sử dụng đất thương phẩm chia cho các đối tác

01/03/2018 929 lượt xem    

Công văn Số: 1350/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6167/CT-HTr ngày 03/2/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội về:

Việc đề nghị trả lời vướng mắc của Công ty CP XNK tng hợp Hà Nội (Công ty). Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Ngày 02/12/2015 Công ty có công văn số 1041/GELE-HT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất thương phẩm chia cho các đi tác căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh theo quy định.

Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công văn số 8550/VP-KT gửi Cục Thuế TP. Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: “Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phi hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố”

Trên cơ sở nội dung công văn số 8550/VP-KT nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định cụ thể bản chất kinh tế của các hợp đồng, thỏa thuận góp vốn đối với trường hợp của Công ty. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật thuế liên quan để xác định nghĩa vụ thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO