Giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

01/03/2018 787 lượt xem    

Công văn Số: 1342/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
– Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam.
(Khu CN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh);

 

TCT nhận được:

+ Công văn số 2323/CT-KT1 ngày 28/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

+ Công văn số 101215/VREX ngày 10/12/2015 của Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam

Đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại Điều 14 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về:

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ dùng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Tại điểm b Khoản 4.3 Điều 3 Phần A Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết quy định:

“4.3. Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành; kiểm soát; góp vn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào một bên khác.

Thông thường; hai doanh nghiệp trong một kỳ tính thuế có quan hệ giao dịch kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau thì xác định là các bên liên kết:

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu do một bên thứ ba nm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp”;

Căn cứ Phần B Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của BTC hướng dẫn về xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết;

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1805/CT-KTr1 ngày 28/9/2015 thì Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam chuyên gia công kim loại đất hiếm t vụn nam châm và ô xít cho bên thuê gia công là các khách hàng nước ngoài như: Mikuni Sogyo Corporation (Nhật Bản), Chuden Rare Earth Co., Ltd (Nhật Bản) và Chuo Denki Kogyo Go.,Ltd (Nhật Bản), các khách hàng này đều góp trên 20% vốn điều lệ vào Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam.

Căn cứ các hướng dẫn trên, về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế.

Trường hợp từ tháng 10/2014 đếtháng 6/2015 Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam có hoạt động thanh lý bán lỗ các tài sản cố đnh chưa khấu hao hết, giá trị còn lại lớn và các tài sản cố định đang đầu tư dở dang chưa hoàn thành bàn giao đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có du hiệu rủi ro về thuế thì:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan có chức năng xác minh làm rõ các giao dịch thanh lý tài sản này có phải giao dịch liên kết hoặc giao dịch không theo giá thị trường để xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết theo quy định tại Phần B Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của BTC và Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC.

TCT trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV Đất Hiếm Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO