Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

01/02/2018 699 lượt xem    

Hướng dẫn Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu tại Quyết định số 70/QD/-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2016

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước tại công văn số 12592/BCT-CNN ngày 09/12/2015;

Quyết định  

Điều 1. Quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá như sau:

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 4.390 đồng/bao;

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 3.860 đồng/bao.

Mức giá trên là giá bán của doanh nghiệp trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Điều 2. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO