Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế cho HĐ bán hàng; cung ứng DV

21/01/2019 948 lượt xem    

Công văn số 177/TCT-CS

Mua hóa đơn của cơ quan thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 152/CT-HCQTTVAC ngày 9/6/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Về thủ tục cấp hóa đơn lẻ

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Mục 2 NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập:

“Điều 9. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công

a) Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

– Đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, được quyết định:

+ Các khoản thu

+ Mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý

+ Có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực

– Riêng dịch vụ:

+ Khám bệnh, chữa bệnh

+ Dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo

Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

b) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

– Giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trong đó:

+ Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở

+ Hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ đối với đơn vị sự nghiệp công

+ Định mức lao động do các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền

– Phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định PL về giá;

– Trong phạm vi khung giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan NN có thẩm quyền quy định,. Đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị thu theo mức giá quy định.

2. Phí dịch vụ sự nghiệp công

Dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định PL về phí, lệ phí, Đơn vị sự nghiệp công được thu phí theo mức thu do cơ quan NN có thẩm quyền quy định.”

Tại khoản 2 Điều 7 NĐ 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định điều khoản chuyển tiếp:

“2. Các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo NĐ số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí chuyển sang cơ chế giá theo Luật phí và lệ phí thực hiện theo quy định pháp luật về giá.”

Tại Điều 15 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán HH, cung ứng DV có quy định:

“Điều 15. Lập hóa đơn

1. Khi bán HH, DV người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại NĐ này.

6. BTC quy định việc lập hóa đơn đối với các trường hợp cụ thể khác.”

Tại Điều 5 và Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán HH, cung ứng DV quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn

1. Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán HH, cung ứng DV của tổ chức KD thể hiện bằng các hình thức hóa đơn hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 TT này.

2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau

– Hóa đơn tự in

– Hóa đơn đặt in

Hóa đơn điện tử

Theo quy định tại NĐ số 51/2010/NĐ-CP , NĐ số 04/2014/NĐ-CP và TT này.

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động SX, KD theo quy định của PL đáp ứng đủ điều kiện tự in hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 nhưng không tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.”

“1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động KD bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động KD là các tổ chức có hoạt động KD nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật DN và pháp luật KD chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với DT.

d) DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về:

– Hành vi trốn thuế

– Gian lận thuế.

DN hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng.

Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ các quy định nêu trên:

kể từ ngày 1/1/2017 khoản thu phí chợ, phí thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, trông giữ xe…không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội XIII mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế.

Trường hợp cụ thể UBND phường, xã có hoạt động động cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phí chợ, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ đò phà.. thì đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND thành phố Cần Thơ về chức năng nhiệm của UBND phường xã trong hoạt động cung cấp các dịch vụ có thu tiền nêu trên để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO