Điều kiện và mức ưu đãi thuế TNDN đối với DN hoạt động xã hội hóa.

30/01/2018 742 lượt xem    

Số: 1516/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 131/CT-THNVDT ngày 16/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về chính sách thuế TNDN đối với Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 19, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định như sau:

“19. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 19 như sau:

“6. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.”

– Tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi; bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

5. Về dự án đầu tư mới:….

đ) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.

Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ xã hội hóa thì tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi này”.

– Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên quy định về việc sửa đổi; bổ sung điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phân thu nhập của DN từ hoạt động XHH trong lĩnh vực GD-ĐT; dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của các DN thực hiện XHH được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định

– Tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

“2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo các quy định nêu trên và rà soát, trường hợp Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long) chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO