Điều kiện, thủ tục và hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, về nước.

18/01/2021 931 lượt xem    

Điều kiện để được chuyển lợi nhuận về nước là gì?

Căn cứ theo Thông tư 186/2010/TT-BTC Hướng dẫn chuyển lợi nhuận về nước ngoài thì điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước khi thỏa mãn đồng thời:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (FDI);
  • Có lợi nhuận và không còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;
  • Đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính đó cho cơ quan quản lý thuế;

Thủ tục cần phải thực hiện là gì?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định:

“Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Như vậy để chuyển lợi nhuận về nước đơn vị cần làm thông báo Chuyển lợi nhuận về nước gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ để chuyển lợi nhuận về nước là gì?

Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho tổ chức

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho cá nhân;

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Tờ khai khấu trừ thuế TNCN và chứng từ nộp tiền thuế TNCN từ đầu tư vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán Calico về điều kiện, thủ tục và hồ sơ để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO