Điều kiện để được hoàn thuế GTGT dự án đầu tư lĩnh vực điện

16/01/2019 1052 lượt xem    

Công văn số 2181/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 369/CT-KTNB ngày 12/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc:

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Có dự án đầu tư mới

– Đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư

– Được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh:

– Không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký

– Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh

+ Có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, hoặc

+ Không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Tại điểm 2.a khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư :

– Đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động

Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

– Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

– Có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính

– Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

Thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính.

Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư

Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.
…”
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 và điểm 3.c Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại Phụ lục 4 – Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư).

Tại Điều 39 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định như sau:

“Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại. Công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.
…”

Tại Điều 48, Điều 212 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là:

– Tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty

2. – Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Điều 212. Hiệu lực thi hành

– 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và

– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các trường hợp sau đây:

a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực, thời hạn góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;…”

Theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội, từ ngày 01/07/2016.  Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh:

– Không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký

– Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư

– Hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH phát triển Nam Hội An

Ngày 09/03/2018. Tổng cục Thuế đã có công văn số 784/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư hoạt động, kinh doanh lĩnh vực:

– Sản xuất,

– Truyền tải và

– Phân phối điện.

Tổng cục Thuế đã có:

– Công văn số 4553/TCT-CS ngày 05/10/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai.

– Công văn số 5400/TCT-CS ngày 23/11/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum và Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân. Công văn số 425/TCT-CS ngày 30/01/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Gia Lâm.

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

– Hoạt động, kinh doanh lĩnh vực khách sạn, lưu trú.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 257/TCT-CS ngày 20/01/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Pusamcap SaPa. Công văn số 1704/TCT-CS ngày 28/04/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Cục Thuế căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế về việc thực hiện dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO