Điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động đầu tư mở rộng

12/01/2019 1056 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4969/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

 

 

Kính gửi:Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt
(Địa chỉ: 76 Cách mạng Tháng Tám, phường 6,
Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 1161/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt – TP Hồ Chí Minh. Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 4 Điều 10 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển; dự án đầu tư đang hoạt động như:

– Mở rộng quy mô sản xuất

– Nâng cao công suất

– Đổi mới công nghệ sản xuất

(gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực; hoặc địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm:

khu kinh tế

khu công nghệ cao

khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt; đô thị loại I trực thuộc trung ương; và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh).

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chỉ quy định tại điểm này; thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có); hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế; đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn; hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp:

Doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại, thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Trường hợp:

Doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì

ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại

(nếu có).”

– Tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT- BTC) quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các điều kiện đáp ứng cụ thể.

Như vậy tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN hiện hành đã quy định cụ thể về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt được biết. Đề nghị Công ty căn cứ quy định, thực tế hoạt động đầu tư và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO