Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

06/02/2018 718 lượt xem    

Công văn s2872/TCT-CS
V/v đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1195/CT-KK&KTT ngày 25/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Long An về đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGTVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định trên Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn 1195/CT-KK&KTT nêu trên cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được cơ quan quản lý thuế trực tiếp chấp thuận thì doanh nghiệp được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho năm 2016, 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký cho năm 2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO