Đăng kí phương pháp tính thuế GTGT

25/01/2018 632 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn về đăng kí phương pháp tính thuế GTGT

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

– Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau:

Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý từ tháng 7 năm 2013 thì cách xác định doanh thu của năm như sau:

Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013.

d) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm:

Xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 71200/CT-KK&KTT ngày 17/11/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội, công văn số 01.12 /CV-KT ngày 28/11/2016 của Công ty TNHH Sorbus Việt Nam, văn thư của Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 nhưng chưa phát sinh doanh thu, chưa gửi mẫu số 06/GTGT thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Quý năm 2014, 2015. Qua kiểm tra, rà soát xác định doanh nghiệp có sự sai sót trong kê khai thuế GTGT năm 2014 và doanh nghiệp đã kê khai điều chỉnh bổ sung đối với tờ khai thuế quý IV/2014, sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung, thực tế doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế từ quý IV/2014 đến hết kỳ tính thuế quý III/2015 trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2016, 2017.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO