Cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

20/03/2018 661 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài căn cứ vào công văn 3917/TCT-QLN ngày 23/09/2015

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH1 ngày 29/11/2006 quy định về người nộp thuế bao gồm:

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy định về người nộp thuế như sau:

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: Mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam)

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

Tại Điểm e Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, quy định về cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài như sau:

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về các trường hợp bị cưỡng chế bao gồm:

Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5718/CT-QLN ngày 31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam (Công ty A) ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Do đó, trường hợp Công ty A còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày (bao gồm cả các khoản nợ thuế mà Công ty có trách nhiệm nộp thay cho nhà thầu nước ngoài) thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với Công ty A để thu hồi các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO