Công văn số 4218/TCT-DNNCN về hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

26/11/2020 456 lượt xem    

Số: 4218/TCT-DNNCN

V/v: Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2103/CT-HKDCN ngày 28/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 60 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

“Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

  1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD xác định có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa tại thời điểm đề nghị hoàn thuế và không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật thì Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD được cơ quan Thuế xem xét đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO