Công văn số 3439/TCT-KK về vướng mắc hoàn thuế

30/11/2020 550 lượt xem    

Số: 3439/TCT-KK


V/v vướng mắc hoàn thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 551/CT-KK ngày 28/04/2020 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc hoàn thuế với trường hợp của Công ty CP chuyển giao công nghệ quốc tế Asean. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012:

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

  1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
  2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”

Căn cứ quy định nêu trên và theo hồ sơ kèm theo công văn 551/CT-KK ngày 28/04/2020 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng:

Trường hợp Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean đã tạm nộp tiền thuế khoán vào tài khoản thu ngân sách của huyện Nguyên Bình theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kết quả đấu giá mức hộp thuế khoán khai thác vàng. Tuy nhiên, do không bàn giao được mặt bằng khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 quyết định chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn trả tiền thuế khoán đã nộp của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean. Mặc dù, cơ quan thuế đã nhiều lần gửi văn bản hướng dẫn thủ tục đề nghị hoàn trả nhưng do Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean không thực hiện nên cơ quan thuế chưa xử lý hoàn trả cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean được. Đến ngày 4/5/2020, Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế thì:

Hiện nay, pháp luật quản lý thuế không có quy định giải quyết hoàn nộp thừa cho khoản nộp ngân sách nhà nước có thời hạn quá 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước (ngày 22/12/2008). Vì vậy, cơ quan thuế không có cơ sở pháp lý để giải quyết hoàn thuế cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean. Đề nghị của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chi trả số tiền đã tạm nộp thuế khoán của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ Quốc tế Asean.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO