Công văn số: 3287/TCT-DNNCN về hoàn thuế TNCN nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

25/11/2020 552 lượt xem    

Công văn số: 3287/TCT-DNNCN

v/v hoàn thuế TNCN nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5712/CT-KTNB ngày 25/5/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Tại Điều 57 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác.

Tại Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Tại Mục II Phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định đối với việc giải quyết hoàn các loại thuế khác.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong năm tính thuế 2015, Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã khấu trừ, khai và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước của các cá nhân bán hàng đa cấp với mức thuế suất cao hơn mức thuế suất theo quy định hiện hành dẫn đến nộp thừa tiền thuế; và Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân bán hàng đa cấp thì Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quy định như hướng dẫn tại công văn số 73/TCT-DNNCN ngày 05/01/2019 của Tổng cục Thuế. Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm thông báo và chi trả tiền thuế đã được hoàn cho các cá nhân bán hàng đa cấp bị khấu trừ với mức thuế suất cao hơn quy định hiện hành.

Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Mục II Phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO