Công văn số 2748/TCT-DNNCN về kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

02/12/2020 668 lượt xem    

Công văn số: 2748/TCT-DNNCN

v/v kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: – Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
– Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4318/CT-TNCN ngày 05/11/2018 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và công văn số 13/TĐST- TCKT ngày 03/01/2019; công văn số 272/TĐST- TCKT ngày 14/3/2019 của Công ty Thủy điện Sông Tranh đề nghị hướng dẫn kê khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm a.2 Khoản 5 Điều 14; Khoản 2 Điều 46 và Điều 64 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối với hồ sơ khai quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế và hiệu lực thi hành.

– Căn cứ điểm 2.2 Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 53 và Khoản 1 Điều 75 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối với hồ sơ khai quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế và hiệu lực thi hành.

– Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

– Căn cứ khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế.

– Căn cứ Điều 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng chứng từ khấu trừ tự in.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế. Theo đó, trường hợp người lao động Công ty Thủy điện Sông tranh quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế và đã được hoàn thuế cho kỳ thuế từ năm 2013 đến năm 2016, sau đó phát hiện vẫn còn số tiền thuế nộp thừa, khi có nhu cầu tiếp tục được hoàn thuế thì người lao động được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người lao động khai hồ sơ quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân cho các kỳ thuế từ năm 2013 đến năm 2016 theo nguyên tắc, người nộp thuế đã khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần đầu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư nào thì khai quyết toán thuế thu nhập bổ sung theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư đó.

– Trường hợp người lao động của Công ty Thủy điện Sông Tranh đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế cho các năm từ năm 2013 đến năm 2016 và đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế. Khi khai quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế cho các năm này, nếu chứng từ khấu trừ thuế đã được cấp có sai sót liên quan đến chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế đã trả”, thì người lao động đề nghị Công ty Thuỷ điện Sông Tranh có văn bản xác nhận việc thay đổi số tiền trên chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế đã trả” và chỉ tiêu “Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ” trên chứng từ khấu trừ đã được cấp. Đồng thời, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh cam đoan số liệu khai trên văn bản nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu này. Người lao động gửi văn bản này kèm hồ sơ khai quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ vào hồ sơ hoàn thuế bổ sung và các hồ sơ đã hoàn thuế để hoàn bổ sung tiền thuế thu nhập cá nhân theo số chênh lệch cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty Thủy điện Sông Tranh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO