Công văn số 2011/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN, TNDN

02/12/2020 565 lượt xem    

Số: 2011/TCT-DNNCN

V/v: Chính sách thuế TNCN, TNDN

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế được công văn số 83164/CT-TTHT ngày 04/11/2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế thu nhập cá nhân

Tại tiết a.2, điểm a, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

…3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

…a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.”

Căn cứ Điều 1 và Điều 16 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế, trường hợp Tổ chức The Vietnam Foundation được thành lập và hoạt động đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức The Vietnam Foundation do Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao cấp thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học của các cá nhân vào Tổ chức The Vietnam Foundation được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Tiết a.2, Điểm a, Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

2) Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.23. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.24. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

Căn cứ Điều 1, Điều 16 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của cac Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế, trường hợp Tổ chức The Vietnam Foundation được thành lập và hoạt động đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và được Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam thì trường hợp doanh nghiệp thực tế có chi tài trợ y tế, tài trợ giáo dục thông qua Tổ chức The Vietnam Foundation nếu đáp ứng quy định tại Điểm 2.23 và Điểm 2.24, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính) thì khoản chi tài trợ này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO