Công thức xác định doanh thu chịu thuế GTGT, TTĐB đối với hoạt động kinh doanh dịch vu Casino và trách nhiệm của NNT khi khai bổ sung hồ sơ thuế

21/01/2019 2761 lượt xem    

Công văn số 1211/TCT-KK

khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT VÀ TTĐB

Kính gửi:

– Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
– Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời

– Công văn số 235/CV/HG ngày 23/02/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (Mã số thuế: 5700102119; Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh)

– Về việc kê khai, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tại Câu lạc bộ vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định pháp lý có liên quan:

– Khoản 14 Điều 7 TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

“14. Đối với dịch vụ casino; trò chơi điện tử có thưởng; kinh doanh giải trí có đặt cược; là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

Giá tính thuế được tính theo công thức sau:

Giá tính thuế bằng (=) số tiền thu được chia (:) tổng của 1 cộng (+) thuế suất

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau:

– Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là 43 tỷ đồng.

– Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là 10 tỷ đồng.

– Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng – 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng.

Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh; đã bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB.

Giá tính thuế GTGT được tính như sau:

Giá tính thuế =

33 tỷ đồng

= 30 tỷ đồng.”

1 + 10%

– Điểm b Khoản 9 Điều 5 TT 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB:

“b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng; giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại cho khách hàng.”.

– TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:”

+ Khoản 5 (Điểm a và Điểm b) Điều 10 hướng dẫn:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế….

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót; nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì NNT được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra; nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì NNT được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”.

+ Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB:

> Có các chỉ tiêu tính thuế TTĐB riêng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ bán ra.

+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này cũng như Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Có chỉ tiêu doanh thu và thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất thuế GTGT.

2. Căn cứ các quy định trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 1555/CT-KK ngày 14/3/2018:

a) Trường hợp Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia có hoạt động kinh doanh casino thì Công ty tổng hợp chung doanh thu từ các bàn trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng để kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế TTĐB theo quy định.

b) Công ty đã phát hiện hồ sơ khai thuế các kỳ tính thuế thuộc năm 2015 và năm 2016 có sai sót và đã khai điều chỉnh số thuế chênh lệch trước ngày Đoàn thanh tra thuộc Cục Thuế công bố Quyết định số 6844/QĐ-CT ngày 24/8/2017 về việc thanh tra thuế thời kỳ từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016 tại trụ sở Công ty (ngày 06/9/2017).

Tuy nhiên Công ty không khai đúng quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế (khai lại các kỳ tính thuế có sai sót thuộc năm 2015 và năm 2016); mà khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế phát hiện ra sai sót (kỳ tính thuế tháng 6/2017). Đồng thời, Công ty cũng không thể hiện nội dung đã khai bổ sung, điều chỉnh này tại Biên bản thanh tra thuế lập ngày 29/9/2017 với Đoàn thanh tra thuộc Cục Thuế.

Do vậy, việc xử lý của Cục Thuế về thuế GTGT và thuế TTĐB có liên quan tại Kết luận thanh tra số 8006/KLTTr-CT ngày 06/10/2017 cũng như Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số 8007/QĐ-CT ngày 06/10/2017 là phù hợp.

c) Do Công ty đã khai điều chỉnh số thuế chênh lệch của các kỳ tính thuế thuộc năm 2015 và năm 2016 tại hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2017 nộp ngày 23/8/2017 trước ngày Đoàn thanh tra thuộc Cục Thuế công bố Quyết định thanh tra thuế nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị:

– Cục Thuế thực hiện rà soát hồ sơ thanh tra thuế có liên quan và xác nhận với Công ty về số thuế GTGT và thuế TTĐB thực tế phải nộp của các kỳ tính thuế thuộc năm 2015 và năm 2016, trên cơ sở đó xác định số thuế chênh lệch được bù trừ (tối đa không vượt quá số thuế chênh lệch cùng thời kỳ đã khai bổ sung điều chỉnh tại hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2017) tại hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2017.

– Đối với nghĩa vụ thuế GTGT và TTĐB các kỳ tính thuế thuộc năm 2017 đề nghị Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO