Cơ sở thường trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc

01/03/2018 803 lượt xem    

Công văn Số: 1174/TCT-HTQT
V/v: xác định cơ sở thường trú theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

 

Kính gửi:

– Công ty TNHH Deawoo International Việt Nam;
– Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn 07012016/CV-DIV ngày 07/01/2016 của Công ty TNHH Deawoo International Việt Nam (sau đây gọi là Deawoo VN) gửi Tng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định) để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệp định quy định:

1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh c định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phn hoạt động kinh doanh của mình.

2. Thuật ngữ “cơ sở thường trú” chủ yếu bao gm:

a. trụ sở Điều hành;

b. chi nhánh;

c. văn phòng;

d. nhà máy;

e. xưởng; và

f. mỏ, giếng dầu hoặc khí, mỏ đá hoặc bất kỳ địa Điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên nào khác.

5. Mặc dù có những quy định tại Khoản 1 và 2, trường hợp một đi tượng – trừ đại lý có tư cách độc lập được Điều chỉnh bởi Khoản 6 – hoạt động thay mặt cho một xí nghiệp và đi tượng đó có và thường xuyên thực hiện tại một Nước ký kết thẩm quyền ký kết các hợp đng đứng tên xí nghiệp thì xí nghiệp đó sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước đó đối với các hoạt động mà đối tượng này thực hiện cho xí nghiệp.

Trừ khi các hoạt động của đối tượng này chỉ giới hạn trong phạm vi các hoạt động nêu tại Khoản 4 mà những hoạt động đó nếu được thực hiện thông qua một cơ sở kinh doanh c định thì sẽ không làm cho cơ sở kinh doanh c định đó trở thành một cơ sở thường trú theo nhng quy định tại Khoản đó.

6. Một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ không được coi là có cơ sở thường trú ở Nước ký kết kia nếu xí nghiệp đó ch thực hiện hoạt động kinh doanh tại Nước kia thông qua một đại lý môi giới, một đại lý hoa hồng hoặc bất kỳ một đại lý nào khác có tư cách độc lập với Điều kiện những đối tượng này chỉ hoạt động trong khuôn khổ kinh doanh thông thường của họ”

Như vậy, theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ ký giữa Deawoo VN và Công ty Daewoo International Corporation (DWIC) ngày 01/01/2012, trường hợp Deawoo VN thay mặt DWIC giao dịch với khách hàng liên quan đến các đề xuất của khách hàng, yêu cầu về giá cả, giao hàng, bảo hành, ..giải quyết các yêu cu đưa ra bởi khách hàng; hỗ trợ DWIC trong việc thu những Khoản phải thu của DWIC thì DWIC được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do có việc Điều chỉnh phạm vi dịch vụ tại Phụ lục sửa đổi ngày 15/02/2012, để xác định việc hình thành cơ sở thường trú của DWIC, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: xác minh thực tế vai trò của Deawoo VN trong các hợp đng ký kết giữa DWIC và khách hàng tại Việt Nam; lý do sửa đổi Hợp đồng; và thực tế việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ giữa DWIC và Deawoo VN. Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo Deawoo VN và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trícdẫn tại văn bản này

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO